Ölçme-Değerlendirme Birimi

Öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerin sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlamak Ölçme Değerlendirme Birimimizin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda; okulumuzun sınav sistemini oluşturmakta, alternatif ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak öğrencilerin akademik gelişimlerini takip etmektedir. Ölçme Değerlendirme Birimimiz; öğrencilerin uygulanan programlardaki durumlarını belirlemek için, kazanımlara yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulama süreçlerinin planlanması görevlerini yürütür. Bu amaçla, ölçme araçlarının öğretmenlerle birlikte geliştirilmesi, sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencilerin kazanımlara ulaşma düzeylerinin ve öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi konularında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve velilere geri bildirim verilmesi süreçlerini koordine eder.